OCENIANIE PROCENTOWE
Jako jedyna szkoła w regionie, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów wdrożyliśmy procentowe ocenianie.
OCENIANIE I ZAPIS OCEN

Oceny bieżące mają formę procentową. Zapis w dzienniku ma postać liczb całkowitych; części ułamkowe są zaokrąglane do całości, zgodnie z ogólnie przyjętymi regułami matematycznymi.

PROGI PROCENTOWE

Uzyskany wynik procentowy na półrocze i koniec roku szkolnego jest przeliczany na oceny śródroczne i roczne. Procentowa skala oceniania w przeliczeniu na oceny śródroczne i roczne:

0%  – 39 %   – stopień niedostateczny

40% – 54%   – stopień dopuszczający

55% – 69%   – stopień dostateczny

70% – 84%   – stopień dobry

85% – 94%   – stopień bardzo dobry

95% – 100% – stopień celujący.

W przypadku, gdy uzyskany przez ucznia wynik procentowy jest bliski granicy oceny wyższej, nauczyciel może wystawić ocenę wyższą niż wynikająca ze średniej procentowej uwzględniając:

 • rzetelność pracy ucznia w danym okresie czasowym;
 • zaangażowanie i sumienność w realizowaniu ćwiczeń i zadań zlecanych przez nauczyciela;
 • punktualność i wysoką frekwencję na zajęciach;
 • brak nieobecności  nieusprawiedliwionych na danym przedmiocie.
WAGI OCEN

W ocenianiu bieżącym stosowane są wagi, które mają na celu zróżnicować rangi ocen uzyskiwanych przez uczniów oraz premiować:

 • wiedzę i umiejętności;
 • zdolność do samodzielnej pracy;
 • twórcze myślenie i działanie;
 • wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów i zadań, formułowania własnych wniosków i konstruowania szerszych wypowiedzi;
 • aktywność i zaangażowanie w ramach poszczególnych przedmiotów.

Wagi poszczególnych metod oceniania:

 • praca na lekcji (aktywność) – waga 1-2;
 • odpowiedź ustna; udział w debacie, referat, prezentacja, projekt – waga 2-3;
 • kartkówka, ćwiczenia pisemne – waga 2-3;
 • sprawdzian wiadomości, wypracowanie – waga 4-5;
 • sprawdzian maturalny – waga 6;
 • szczególne osiągniecie w konkursie lub zawodach z danego przedmiotu – waga 8;
 • szczególne działania pozaszkolne w zakresie danego przedmiotu – waga 5-8.
METODY OCENIANIA BIEŻĄCEGO
 • sprawdzian wiadomości – forma sprawdzenia umiejętności wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów, obejmująca szerszy zakres materiału – rozdział, dział tematyczny, z wykorzystaniem procesów analizy i syntezy; czas trwania do 40 minut;
 • kartkówka – analityczna forma sprawdzenia wiedzy i niektórych umiejętności z mniejszego i bieżącego zakresu materiału, określonego w przedmiotowych zasadach oceniania; czas trwania do 15 minut;
 • wypracowanie – praca pisemna na zadany temat pisana w ramach zajęć dydaktycznych, wymagająca znajomości podstawowych faktów, umiejętności i wykorzystania w formie logicznie spójnej, merytorycznie i formalnie poprawnej wypowiedź, podsumowująca dany obszar tematyczny; czas trwania do 80 minut;
 • sprawdzian maturalny – forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności, zdolności do wyszukiwania i tworzenia nowych informacji na bazie podanego materiału źródłowego, analizy materiału źródłowego, samodzielnego, krytycznego myślenia, budowania syntez, formułowania wniosków, wynikających z analizy tematu, rozwiązywania zadań, o formule zbliżonej do typowych zadań maturalnych z danego przedmiotu;
 • referat, prezentacja – przygotowana przez ucznia lub grupę uczniów praca w formie wypowiedzi, wystąpienia lub materiału elektronicznego na zadany temat, z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnych, odnoszący się do wybranego problemu;
 • ćwiczenia pisemne – doskonalenie wiedzy i umiejętności poprzez rozwiązywanie przygotowanych krótkich zadań, odnoszących się do tematyki zajęć bieżących;
 • odpowiedź ustna – werbalne odniesienie się ucznia do konkretnego, analitycznego pytania, poprzez przedstawienie rozwiązania postawionego przed nim problemu z mniejszego i bieżącego zakresu materiału, określonego w przedmiotowych zasadach oceniania;
 • udział w debacie – przygotowanie przez ucznia lub grupę uczniów stanowiska w danej sprawie, będącej przedmiotem debaty, które powinno zawierać konkretne argumenty przemawiające za zajętym stanowiskiem;
 • praca na lekcji (aktywność) – zaangażowanie ucznia w tok lekcji poprzez udzielanie odpowiedzi na stawiane przez nauczyciela pytania, szukanie własnych rozwiązań dla postawionych tez, zadań, wykorzystywanie materiału źródłowego; ocenianie pracy na lekcji odbywa się poprzez zdobywanie przez uczniów „plusów”, zapis w dzienniku „+”; po uzyskaniu odpowiedniej liczby „plusów” są one zamieniane na wartość 100% o wadze 1-2; zamieniana na wartość procentową liczba „plusów” jest zależna od liczby godzin lekcyjnych z danego przedmiotu w tygodniu: 1 godz./tyg. – 2 „plusy”, 2 godz./tyg. – 3 „plusy”, od 3 godz./tyg. – 5 „plusów”.
POPRAWIANIE OCEN I UZUPEŁNIANIE PRAC
 • w okresie 10 dni roboczych od daty wpisania wyniku procentowego z pierwszego terminu pracy pisemnej do dziennika elektronicznego, uczeń: powinien poprawić wynik 0 – 39%, ma prawo poprawić wynik 40 – 54 %, może za zgodą nauczyciela poprawić wynik powyżej 55%, ma obowiązek napisać pracę, gdy nie pisał jej w pierwszym terminie;
 • jeżeli w ramach wyznaczonych 10 dni roboczych wypadają dni wolne, tj. święta, ferie, itp. lub nieobecność ucznia z powodu choroby, czas na poprawę ulega odpowiednio wydłużeniu;
 • jeżeli uczeń nie przystąpił do pracy pisemnej w pierwszym terminie, a także notorycznie uchyla się od kolejnych wyznaczonych terminów bez podania usprawiedliwionej przyczyny, na najbliższej lekcji z danego przedmiotu przystępuje do napisania zaległej pracy pisemnej;
 • z wykluczeniem §7d ust. 12,  nauczyciel nie może przeprowadzać jakichkolwiek form sprawdzania wiedzy w czasie, który ograniczy możliwość ewentualnej poprawy;
 • poprawa oceny nie może być przeprowadzana podczas zajęć z innych przedmiotów; powinna odbywać się podczas godziny dostępności nauczyciela; w wyjątkowych sytuacjach, dla dobra ucznia, nauczyciel może ustalić inny, dogodny termin w czasie wolnym ucznia i nauczyciela lub podczas zajęć z danego przedmiotu;
 • wyższy wynik procentowy z poprawy musi być wpisany w miejsce poprzedniego wyniku uzyskanego przez ucznia; dopuszcza się pozostawienie poprzedniego wyniku z wagą „0”, jako informacyjnego; w przypadku uzyskania podczas poprawy wyniku niższego lub równego, nie zastępuje on poprzedniego wyniku;
 • jeżeli uczeń w przewidzianym terminie nie przystąpił do poprawy bez uzasadnionego powodu, wynik uzyskany w pierwszym terminie jest ostateczny;
 • w uzasadnionych przypadkach o możliwości  dopuszczenia ucznia do poprawy  lub napisania zaległej pracy po upływie 10 dni roboczych decyduje nauczyciel, uwzględniając okoliczności, które uniemożliwiły uczniowi przystąpienie do poprawy w określonym czasie; w razie konieczności, nauczyciel przedmiotu swoją decyzję może skonsultować z wychowawcą klasy;
 • o możliwości przystąpienia ucznia do więcej niż jednej poprawy, decyduje nauczyciel danego przedmiotu.